Wuběr rěčow:

Twarske dźěła w lětnych prózdninach na Serbskej wyšej šuli we Worklecach

Ze startom noweho šulskeho lěta 2020/2021 su za šulerku noweho 5. lětnika twarske dźěła trěbne. Za inklusiwne wuwučowanje šulerki dyrbja so někotre rjadowniske rumnosće, chódby, sanitarne rumnosće, rumnosće za přewoblečenje a chěža w sportowni Wyšeje šule přetwarić.

Gmejnska rada gmejny Worklecy je w swojim posedźenju dnja 16.07.2020 tutym twarskim dźěłam přihłosowała.

Wobkrućichu so sćěhowace twarske nadawki: wětrjenje, wobswětlenje a folije za wokna.

„Financuje so mjez druhim z dawkowych srědkow na zakładźe wobzamknjeneho hospodarskeho plana Sakskeho krajneho Sejma."         

                                      

Cyłodnjowske poskitki w šuli

Serbska zakładna w wyša šula "Michał Hórnik" we Worklecach poskića cyłodnjowske poskitki. Tole su wučbu dospołnjace, podpěrace a wothladowace poskitki. Naprawa financuje so sobu z dawkowymi srědkami na zakładźe hospodarskeho plana, wobzamknjeneho wot zapósłancow sakskeho krajneho sejma.

Spěchowanski projekt LEADER

Projekt "Wutwar chódnika při Njeswačanskej dróze" (hlej pdf-format)

 

 

Spěchowanski projekt LEADER

Projekt "Móst na kupu we Worklecach  (hlej pdf-format)

 

 

Wobtwarjenski plan "Přemysłowa přestrjeń Nowa Wjeska Zapad II"

Wobtwarjenski plan namakaće pod BP Neudörfel West II

a wozjewjenje k planej pod Bekanntmachung Neudörfel

 

 

Wupisanje nowotwara horta we Worklecach

Gmejna Worklecy wozjewi wupisanje hłownych twarskich dźěłow (los 01) za nowotwar horta

(hlej přiłohu pod pdf)

 

Wot 21.03.2019 su sćěhowace dalše nadawki wupisane:

los 03 - róštytwarske dźěła

los 05 - třechikryjerske dźěła

los 07 - aluminijowe dźěła

los 08 - tyšerske dźěła - wokna, durje

 

Wot 08.06.2019 su sćěhowace dalše nadawki wupísane:

los 09 - wonkowny wobmjetk

los 10 - estrich

los 11 - suchotwar

 

Wot 29.06.2019 su sćěhowace dalše nadawki wupisane:

los 15 - tepjenje a wětrejnje

los 16 - sanitarne dźěła

los 18 - elektriske dźěla

 

Wot 23.09.2019 su sćěhowace dalše nadawki wupisane:

los 06 - zamkarske dźěła

los 12 - kładźenje kachlicow

los 13 - molerske dźěła

los 14 - wukładźenje rumnosćow

 

Wot 04.11.2019 je sćěhowacy nadawk wupisany:

los 21 - wonkowne dźěła